MMS Meijden Maintenance Support
MMS Meijden Maintenance Support
Certificaten
 

MMS Meijden Maintenance Support

Certificaten

  • Beleidsverklaring MMS
  • Registratie Certificaat VCA-P 2008/5.1 (zie beneden)
  • Registration Certificate SCC-P 2008/5.1 (zie beneden English version)

Beleidsverklaring MMS

Doelstellingen

De eerste doelstelling van het VGM-beleid is er zorg voor te dragen dat geleverde producten en diensten voldoen aan de behoeften van opdrachtgevers en gebruikers.
De tweede doelstelling is het in stand houden en optimaliseren en continue verbeteren van het gehanteerde VGM-systeem.

Beleidslijnen

ledere medewerker heeft de plicht om te werken volgens de procedures zoals deze zijn opgenomen in het VGM handboek. ledere medewerker heeft de plicht mee te werken aan het invoeren van verbeteringen vanuit het VGM-systeem.

Aandachtspunten ter verbetering van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu zullen in een Risico lnventarisatie Rapport worden neergelegd, waarbij een continue verbetering van de VGM voorop staat. Om het beleid tot uitvoering te brengen geeft de bedrijfsleiding Ieiding aan het VGM proces en aan de voortdurende verbeteringen hiervan.

Wij zijn ervan overtuigd dat onveilige situaties c.q. handelingen kunnen worden beheerst door een goed beleid, gecombineerd met een actieve betrokkenheid van aile werknemers. Het voorkomen van ongevallen en schade a an het leefmilieu en de veiligheid voor derden is een directe verantwoordelijkheid van de Ieiding en werknemers samen.

Het leidinggevend en uitvoerend personeel is verplicht bij de uitvoering van de werkzaamheden aile veiligheidsvoorschriften en voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van schade aan het leefmilieu, opgesteld met en door onze opdrachtgevers strikt na te Ieven.

De bedrijfsleiding zorgt ervoor dat voldoende kennis binnen de organisatie aanwezig is, zodat tijdens de uitvoering van het werk, goed advies ten aanzien van de Veiligheid, Gezondheid en Milieu kan worden gegeven.

Wij vertrouwen erop dat elke werknemer vanuit zijn betrokkenheid bij veiligheid, gezondheid en de zorg voor het leefmilieu het beleid van ons bedrijf zal ondersteunen.

Eenmaal per drie jaar zal dit beleid worden geevalueerd om vast te stellen of het geformuleerde beleid binnen MMS ten aanzien van veiligheid, milieu en gezondheid voor een volgende periode van drie jaar toepasbaar is.

Asperen, 1 maart 2016.

initials Piet

Copyright © 2013 - xxxx MMS Meijden Maintenance Support